Beslutande organ
Arena Huddinge AB, styrelse  
Begravningsombud  
Borgerlig begravning, officiant  
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott  
Föreningen Arena Huddinge, ombud  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud  
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Grundskolenämnden  
Grundskolenämndens arbetsutskott  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott  
Huddinge hemvärnsförening, styrelse  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud  
Huddinges funktionshinderråd  
Huddinges pensionärsråd  
Huge Bostäder AB, lekmannarevision  
Huge Bostäder AB, ombud  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Huge Bostäder Holdingbolag AB  
Högskolerådet  
Inera AB, ombud  
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämnden, arbetsutskott  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunrevision  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Mälardalsråd  
Mälarens vattenvårdsförbund  
Nätverket Healthy Cities  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
SKL Kommuntus AB, ombud  
Socialnämnden  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
SRV Återvinning AB, ombud  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Stiftelsen Einar Belvéns minne, styrelse  
Stockholm Vatten AB, ombud  
Stockholm Vatten AB, styrelse  
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud  
Söderenergi AB  
Söderenergi, lekmannarevision  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Södertörns Energi AB, lekmannarevision  
Södertörns Energi AB, ombud  
Södertörns Energi AB, styrelse  
Södertörns Fjärrvärme AB, lekmannarevision  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Södertörns överförmyndarnämnd  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse  
Valberedningen  
Valnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Vårljus AB, ombud  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  


1 av 1