Nämnder/styrelser
Borgerlig begravning, officiant  
Borgerlig vigselförrättare  
Föreningen Arena Huddinge  
Föreningen Arena Huddinge, ombud  
Förskolenämnden  
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Grundskolenämnden  
Gymnasienämnden  
Huddinge brottsförebyggande råd  
Huddinge hemvärnsförening  
Huddinges pensionärsråd  
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Huge Fastigheter AB, ombud  
Huge Fastigheter AB, revision  
Huge Fastigheter AB, styrelse  
Kommentusgruppen AB, ombud  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunrevision  
Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljönämnden  
Miljövårdsråd  
Mälardalsråd  
Nämndemän  
Nätverket Healthy Cities  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Samverkansfrågor för arbetsmarknadsfrågor  
Skönhetsrådet  
Skönhetsrådet  
Socialnämnden  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
SRV Återvinning AB, ombud  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Stiftelsen Einar Belvéns minne, styrelse  
Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund, ombud  
Stockholm Vatten AB  
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud  
Stockholm Vatten VA AB  
Stockholms Södra djurförsöksetiska nämnd  
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud  
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor  
Särskild budgetberedning för Huddinge kommuns revisorer  
Söderenergi AB  
Söderenergi AB, ombud  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Södertörns Energi AB  
Södertörns Energi AB, styrelse  
Södertörns Fjärrvärme AB  
Södertörns Fjärrvärme AB, ombud  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud  
Södertörns Utvecklingscentrum AB  
Södertörns överförmyndarnämnd  
The Summer University of Southern Stockholm AB  
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud  
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn  
Tyresåns Vattenvårdsförbund  
Tyresåprojektet, styrgrupp  
Valberedning  
Valnämnden  
Vårljus AB  
Äldreomsorgsnämnden  


1 av 1