Beslutande organ
Begravningsombud  
Borgerlig begravning, officiant  
Demokratiberedningen  
Demokratiberedningen, beredningsmöte  
Föreningen Arena Huddinge  
Föreningen Arena Huddinge, ombud  
Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse  
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud  
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Förskolenämndens ärendeberedning  
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Grundskolenämnden  
Grundskolenämndens arbetsutskott  
Grundskolenämndens ärendeberedning  
Gymnasienämnden  
Gymnasienämndens arbetsutskott  
Gymnasienämndens ärendeberedning  
Huddinge brottsförebyggande råd  
Huddinge hemvärnsförening  
Huddinges pensionärsråd  
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Huge Fastigheter AB, ombud  
Huge Fastigheter AB, revision  
Huge Fastigheter AB, styrelse  
Kommentusgruppen AB, ombud  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunrevision  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen, kansliberedning  
Kommunstyrelsen, ärendeberedning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
KS samhällsbyggnadsutskott, ordförandeberedning  
KS samhällsbyggnadsutskott, ärendeberedning  
Kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
Kultur- och fritidsnämndens presidiemöte  
Miljöberedning, ordförandeberedning  
Miljöberedningen  
Mälardalsråd  
Natur- och byggnadsnämnden  
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott  
Natur- och byggnadsnämnden, förvaltningsberedning  
Natur- och byggnadsnämnden, ordförandeberedning  
Nämndemän  
Nätverket Healthy Cities  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Rådet för fysisk planering  
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor  
SBA Ledningsgrupp  
Socialnämnden  
Socialnämnden - ärendeberedning  
Socialnämndens arbetsutskott  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
SRV Återvinning AB, ombud  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Stiftelsen Einar Belvéns minne, styrelse  
Stockholm Vatten AB  
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud  
Stockholm Vatten VA AB  
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud  
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor  
Särskild budgetberedning för Huddinge kommuns revisorer  
Söderenergi AB  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Södertörns Energi AB  
Södertörns Energi AB, ombud  
Södertörns Energi AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud  
Södertörns Utvecklingscentrum AB  
Södertörns överförmyndarnämnd  
The Summer University of Southern Stockholm AB  
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud  
Tillsynsnämnden  
Tillsynsnämnden, förvaltningsberedning  
Tillsynsnämnden, ordförandeberedning  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse  
Valberedningen  
Valnämnden  
Vårljus AB, ombud  
Äldreomsorgsnämnden  
Äldreomsorgsnämnden - ärendeberedning  
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  


1 av 1