Beslutande organ
Arena Huddinge AB, styrelse  
Begravningsombud  
Borgerlig begravning, officiant  
Demokratiberedningen  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse  
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud  
Förskolenämnden  
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Grundskolenämnden  
Gymnasienämnden  
Huddinge hemvärnsförening  
Huddinges brottsförebyggande råd  
Huddinges pensionärsråd  
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Huge Fastigheter AB, revision  
Huge Fastigheter AB, styrelse  
Högskolerådet  
Kommentusgruppen AB, ombud  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunrevision  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljöberedningen  
Mälardalsråd  
Natur- och byggnadsnämnden  
Nätverket Healthy Cities  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Rådet för fysisk planering  
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor  
Socialnämnden  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Stiftelsen Einar Belvéns minne, styrelse  
Stiftelsen Flemingsberg Science  
Stockholm Vatten AB  
Stockholm Vatten VA AB  
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor  
Särskild budgetberedning för Huddinge kommuns revisorer  
Söderenergi AB  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Södertörns Energi AB  
Södertörns Energi AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud  
Södertörns Utvecklingscentrum AB  
Södertörns överförmyndarnämnd  
The Summer University of Southern Stockholm AB  
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud  
Tillsynsnämnden  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse  
Valberedningen  
Valnämnden  
Äldreomsorgsnämnden  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  


1 av 1