Beslutande organ
Arena Huddinge AB, styrelse  
Begravningsombud  
Borgerlig begravning, officiant  
Demokratiberedningen  
Föreningen Arena Huddinge, ombud  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse  
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud  
Förskolenämnden  
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Grundskolenämnden  
Gymnasienämnden  
Huddinge hemvärnsförening  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud  
Huddinges brottsförebyggande råd  
Huddinges pensionärsråd  
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Huge Bostäder AB, lekmannarevision  
Huge Bostäder AB, ombud  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Högskolerådet  
Inera AB, ombud  
Kommentusgruppen AB, ombud  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunrevision  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Mälardalsråd  
Natur- och byggnadsnämnden  
Nätverket Healthy Cities  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor  
Socialnämnden  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
SRV Återvinning AB, ombud  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Stiftelsen Einar Belvéns minne, styrelse  
Stiftelsen Flemingsberg Science  
Stockholm Vatten AB  
Stockholm Vatten AB, ombud  
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud  
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor  
Söderenergi AB  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Södertörns Energi AB  
Södertörns Energi AB, ombud  
Södertörns Energi AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Södertörns överförmyndarnämnd  
Tillsynsnämnden  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse  
Valberedningen  
Valnämnden  
Vårljus AB, ombud  
Äldreomsorgsnämnden  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  


1 av 1