Beslutande organ
Arena Huddinge AB, styrelse  
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Föreningen Arena Huddinge, ombud  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud  
Förskolenämnden  
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Grundskolenämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ärendeberedning  
Huddinge hemvärnsförening, styrelse  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Huge Bostäder AB, lekmannarevision  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Huge Bostäder Holdingbolag AB  
Högskolerådet  
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunrevision  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Mälardalsråd  
Nätverket Healthy Cities  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Socialnämnden  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Stiftelsen Flemingsberg Science  
Stockholm Vatten AB  
Söderenergi AB  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Södertörns Energi AB  
Södertörns Energi AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Södertörns överförmyndarnämnd  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse  
Valberedningen  
Valnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  


1 av 1